Tekst

Novosti

Nova otkrića u podzemlju NP Sjeverni Velebit
11/08/2019
Nova otkrića u podzemlju NP Sjeverni Velebit - Hrvatska bogatija za još jednu duboku jamu.
Nakon dva tjedna istraživanja u vrlo zahtjevnoj jami Nedam na po dubokim jamama svjetski poznatim Hajdučkim kukovima, speleolozi su noćas došli do dubine 740 m, čime je ova jama ušla među 10 najdubljih hrvatskih jama. Na relativno malom području Sj. Velebita sada imamo čak 9 jama dubljih od 500 m, a broj speleoloških objekata povećan je na preko 500. Speleološka ekspedicija koja sutra završava organizirana je pod vodstvom Marine Grandić i Speleološkog odsjeka PDS Velebit uz podršku NPSV, Europske speleološke federacije i KS HPS. Sudjelovalo je 69 speleologa iz Hrvatske, 8 europskih zemalja i SAD-a. U nizu značajnih jama izvedena su i znanstvena istraživanja te je na više lokacija izmjerereno spuštanje razine stalnog leda za najmanje pola metra (SO PDS Velebit / KS HPS).
POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA za dodjelu koncesijskog odobrenja za obavljanje aktivnosti povremenog prijevoza
06/08/2019

KLASA: UP/I 034-01/19-01/01

URBROJ: 2125/18-01-19-07

Krasno, 06.08.2019.

 

Na temelju članka 188. i 189. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18 i 14/19) Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ dana  06. kolovoza 2019. godine objavljuje

POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA

za dodjelu koncesijskog odobrenja za obavljanje aktivnosti povremenog prijevoza uz davanje informacija o obilježjima Nacionalnog parka Sjeverni Velebit

 

PREDMET KONCESIJSKOG ODOBRENJA: Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ u postupku je dodjele koncesijskog odobrenja za obavljanje aktivnosti povremenog prijevoza (taxi prijevoz kombi vozilima i minibusevima do maksimalno 20 sjedala) uz davanje informacija o obilježjima Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, na širem području Parka tj. prijevoza svim javnim prometnicama na kojima je dozvoljeno prometovanje, a povezuju lokalitete Babić Siča, Zavižan, Štirovača i Alan (prometovanje nije dozvoljeno prometnicama koje nisu javne namjene, odnosno prometnicama obilježenim znakom zabrane prometovanja).

RAZDOBLJE ZA DODJELU KONCESIJSKOG ODOBRENJA: od dana potpisivanja Ugovora o koncesijskom odobrenju do najkasnije 31. prosinca 2019. godine, ovisno o trajanju sezone posjećivanja.

BROJ KONCESIJSKIH ODOBRENJA: prihvatljive su sve ponude koje ispunjavaju kriterije iz točke 4. i točke 8.

 PONUDI ZA DODJELU KONCESIJSKOG ODOBRENJA PRILAŽE SE:

 

 1. Dokaz o upisu u sudski registar trgovačkog suda ili registar obrtnika Republike Hrvatske ili izvadak iz registra udruga Republike Hrvatske ne stariji od šest mjeseci računajući od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu koncesijskog odobrenja,
 2. Licencija za međunarodni prijevoz putnika autobusima kao javnu uslugu,
 3. Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financije, ne starija od 30 (trideset) dana,
 4. Za svu navedenu dokumentaciju moguće je priložiti jednako vrijedan dokument zemalja članica EU.
 •  VISINA NAKNADE za koncesijsko odobrenje iznosi: paušalno 300,00 kuna.
 •  ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 21. kolovoza 2019. godine.
 •  PONUDA ZA DODJELU KONCESIJSKOG ODOBRENJA DOSTAVLJA SE NA ADRESU: Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ , Krasno 96, 53274 Krasno s naznakom Ponuda za obavljanje aktivnosti povremenog prijevoza i prihvata posjetitelja – ne otvarati!
 • KRITERIJI ZA ODABIR PONUDA su sljedeći:

           dosadašnje iskustvo u obavljanju aktivnosti iz Poziva.

 • Povjerenstvo za pripremu i provedbu javnog prikupljanja ponuda će nakon otvaranja ponuda izvršiti pregled i ocjenu ponuda, te u roku od 8 dana izraditi zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda radi izrade prijedloga odluke o dodijeli koncesijskog odobrenja. Odluku o dodjeli koncesijskog odobrenja donosi Upravno vijeće Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit“, a na temelju iste davatelj koncesijskog odobrenja i ovlaštenik sklapaju Ugovor o koncesijskom odobrenju. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati. Otvaranje ponuda nije javno.
 • Odabrani ponuditelji biti će dužni do dana potpisivanja Ugovora o koncesijskom odobrenju Javnoj ustanovi dostaviti potvrdu o uplati paušalnog iznosa kao osiguranje jamstva za ostvarivanja zaštite prirode.
 • Osim gore navedenih uvjeta, svi detalji vezani uz što kvalitetnije obavljanje djelatnosti za koju se daje koncesijsko odobrenje definirati će se prilikom sklapanja Ugovora o koncesijskom odobrenju. 

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

 

Sukladno čl. 188., st. 1. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18 i 14/19) Javna ustanova koja upravlja zaštićenim područjem može dati koncesijsko odobrenje na vrijeme do pet godina pravnim osobama i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje obrta za gospodarsko korištenje prirodnih dobara ili obavljanje druge djelatnosti na zaštićenom području i st. 7. pravne i fizičke osobe iz stavka 1. moraju biti registrirane za obavljanje djelatnosti koja je predmet davanja koncesijskog odobrenja. Odluka o koncesijskom odobrenju donosi se na temelju javnog prikupljanja ponuda ili na zahtjev (čl. 189., st. 1. Zakona o zaštiti prirode). Na osnovi odluke o koncesijskom odobrenju davatelj koncesije i ovlaštenik sklapaju ugovor o koncesijskom odobrenju (čl. 191., st. 1. Zakona).

U slučaju šumskih radova na prometnicama iz točke 1. ovog Poziva, potrebno je prilagoditi se uvjetima, postavljenoj signalizaciji i obavijestima te će isto biti definirano i Ugovorom o koncesijskom odobrenju.

Obzirom da prijevoz na širem području Parka uvelike ovisi o vremenskim uvjetima u zimskim mjesecima, koncesijsko odobrenje daje se najkasnije do 31. prosinca 2019. U slučaju završetka službene sezone posjećivanja prije 31. prosinca 2019. godine, o čemu ravnatelj Ustanove donosi odluku, koncesijsko odobrenje prestaje danom donošenje iste, te će ovlaštenik koncesije biti o tome odmah obavješten.

Budući da postoji interes gospodarskih subjekata za obavljanje istih aktivnosti, Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ pristupa raspisivanju poziva temeljem zahtjev pravne i /ili fizičke osobe.

 

                                                                                              Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“

 

 

Tekst javnog poziva nalazi se u PDF-formatu

Obavijest o izboru kandidata za stručno osposobljavanje
06/08/2019

U javnom pozivu za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, za sljedeće radno mjesto stručni/a suradnik/ica – šumar/ica u Javnoj ustanovi „Nacionalni park Sjeverni Velebit”, po objavljenom javnom pozivu na web stranici Nacionalnog parka te posredovanjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, donijeta je Odluka o izboru kandidata:

Suzana Kevek Tomić

Radno vrijeme Kuće Velebita
03/08/2019

Poštovani,

radno vrijeme Kuće Velebita 05. kolovoza 2019., na Dan domovinske zahvalnosti, biti će od 08:00 do 18:00 sati. Dosadašnje radno vrijeme neće se mijenjati, Kuća Velebita otvorena je svaki dan od 08:00 do 18:00 sati.

Obavijest o javnom pozivu za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
26/07/2019

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA ZA RADNO MJESTO

STRUČNI/A SURADNIK/ICA – ŠUMAR/ICA – 1 polaznik/ica na određeno vrijeme

-         na razgovor se poziva:

S. K. T.

Razgovor će se održati u petak, 02. kolovoza 2019. godine, s početkom u 09.00 sati, u zgradi Ustanove u Krasnu, na adresi Krasno 96.

Molimo kandidata da nam do četvrtka, 01. kolovoza 2019. godine, do 14.00 sati, potvrdi svoj dolazak (telefonom ili e-mailom).

Novost za posjete Kući Velebita i Nacionalnom parku
19/07/2019

Poštovani posjetitelji, tijekom srpnja i kolovoza u organizaciji GDK Senj d.o.o. uvodi se linija koja će svaki utorak voziti na relaciji Senj – Babić Siča – Krasno. Prijevoz kreće utorkom u 08:15 iz Senja, te vozi do ulaza u Nacionalni park Babić Siča, te potom do Krasna. Povratak je u 15:00 iz Krasna, te 15:30 od Babić Siče isti dan.

Više informacija na 099 308 99 18.

Zajednička ulaznica destinacije Lika
19/07/2019

Motivirani uspjehom od prošle godine, Klaster Lika Destination i zaštićena prirodna područja u destinaciji Lika formirali su zajedničku ulaznicu destinacije Lika s ciljem poticanja duljeg zadržavanja turista u destinaciji te brendiranja destinacije Lika kao destinacije zaštićenih prirodnih područja.

 

Govoreći o destinaciji Lika, radi se o destinaciji koja obuhvaća područje Ličko-senjske, Karlovačke i Zadarske županije, a s obzirom da se gotovo 60%površine destinacije nalazi u ekološkoj mreži NATURA 2000, naglasak je na zaštićenim područjima prirode.S obzirom na činjenicu da Nacionalni park Plitvička jezera godišnje posjeti 10% svih turista koji posjete Republiku Hrvatsku, namjera je uz pomoć njegovog popularnog brenda na održiv način brendirati ostatak destinacije koji je turistima manje poznat, a također bogat prirodnim ljepotama.

Opširnije...
Javni poziv - stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
12/07/2019

Javna ustanova "Nacionalni park Sjeverni Velebit" objavila je potrebu za prijem radnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, za sljedeće radno mjesto:

stručni/a suradnik/ica – šumar/ica - 1 polaznik/ica

Rok za prijavu je 22. srpnja 2019., a sve informacije mogu se pronaći na web-stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:

https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx

Rezultati 17. Uspona na Zavižan 2019
23/06/2019

Uspješno je završen 17. Uspon na Zavižan 2019.

 Prva tri mjesta START SENJ osvojili su:

 MUŠKARCI DO 45 GOD.                             ŽENE                                              MUŠKARCI OD 45 GOD.

 1.  237 KARLO  JURIŠEVIĆ  1:54:00       1. 143 LAURA ŠIMENC      2:06:38         1. 205 KREŠIMIR FRANIĆ    1:54:04

2. 235 JANKO  BENGER       1:54:20       2. 223 PAULA VRDOLJAK  2:33:04         2. 165 HERMAN DRAGAN     2:03:16

3. 193 MARKO FRŽOP         2:00:05       3. 126 TEA MAVRIĆ          3:05:45        3. 167 JANEZ PRETNAR        2:03:29

 Prva tri mjesta START KRASNO osvojili su:

 MUŠKARCI DO 45 GOD.                               ŽENE                                              MUŠKARCI OD 45 GOD

 1. 570 HRVOJE MUDROVČIĆ  1:00:14     1. 502 RAHELA  JACIN    1:42:07     1. 573 MILAN VRBAN            1:07:30

2. 564 TONI MARIĆ               1:04:38     2. 572 SUZANA BANEK    1:44:48     2. 587 TOMISLAV GOJKOVIĆ 1:12:04

3.601  ŠTEFAN ŠTRUCELJ      1:14:04     3. 608 AGATA  PRALJAK   1:55:04     3. 565 DAMIR KOS               1:14:15

Uspješno startao 17. Uspon na Zavižan
22/06/2019

Nekoliko fotografija sa 17. Uspona na Zavižan sa preko 300 sudionika. Uspješno je startalo iz Senja 211, a iz Krasna 105 biciklista.Tekst