Tekst

Novosti

Terensko i daljinsko 3D modeliranje kulturnog krajolika Mirova u NP Sjeverni Velebit
25/09/2019

Upravo je završeno rekognosciranje i 3D modeliranje kulturnog krajolika na prostoru Mirova. Istraživanje je provedeno od strane Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru.

U priloženom videu pogledajte gdje se nekada živjelo te kako Mirovo izgleda iz zraka. Za potpuni ugođaj upalite zvučnike i uživajte!
 

 

Nova otkrića na Velebitu: Duboke jame su jedna od svjetskih posebnosti Hrvatske
16/09/2019

Nastavkom vrlo zahtjevnih speleoloških istraživanja u jami „Nedam“ speleolozi su ovaj vikend došli do dubine 1021 metar. Hrvatska je dobila četvrtu jamu dublju od 1000 metara, što je značajno u svjetskim okvirima. Istraživanja su organizirali članovi Speleološkog odsjeka „PDS Velebit“ iz Zagreba u suradnji s Nacionalnim parkom „Sjeverni Velebit“.

Jama „Nedam“ nalazi se na području svjetski poznatog Strogog rezervata Hajdučki i Rožanski kukovi. Ukupna duljina kanala u jami sada je 1989 metara i jama se nastavlja dalje u dubinu. Zanimljivo je da se sve 4 naše najdublje jame nalaze na području Sjevernog Velebita, uključujući i jamski sustav Lukina jama – Trojama koji je dubok 1431 metar. Na istom području nalazi se još 5 jama dubljih od 500 metara. Duboke jame Sjevernog Velebita od posebnog su speleološkog i znanstvenog interesa. Geomorfološke posebnosti uključuju i 500 metara dugačke vertikale i velike podzemne dvorane koje se nalaze i 1000 metara ispod površine. Duboke jame pružaju nove spoznaje o geološkoj građi Velebita, kretanju vode na velikim dubinama,  promjenama klime na Zemlji tisuće godina u prošlosti i o endemskim životinjama koje žive u podzemnim ekosustavima.

Više o brojnim posebnostima dubokih jama i voziti se liftom kroz model jame moguće je u suvremeno opremljenom centru za posjetitelje „Kuća Velebita“ u Krasnu.

(Speleološki odsjek PDS Velebit / Komisija za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza)

Više informacija

Marijan Sutlović, msutlovic@gmail.com, 0915849400

Marina Grandić, grandicmarina@gmail.com, 0915454613

Promjena radnog vremena Babić Siče i Kuće Velebita
13/09/2019

Poštovani posjetitelji,

od ponedjeljka, 16. rujna 2019. mijenjaju se radno vrijeme ulaza u Nacionalni park Babić Siča i centra za posjetitelje Kuća Velebita u Krasnu:

Radno vrijeme Babić Siča:

nedjelja - četvrtak - 08:00 - 17:00

petak - subota - 08:00 - 18:00

Centar za posjetitelje Kuća Velebita Krasno:

ponedjeljak - nedjelja - 08:00 - 17:00

Obavijest o poništenju poziva za javno prikupljanje ponuda za dodjeljivanje koncesijskih odobrenja za obavljanje aktivnosti povremenog prijevoza
03/09/2019
Nova otkrića u podzemlju NP Sjeverni Velebit
11/08/2019
Nova otkrića u podzemlju NP Sjeverni Velebit - Hrvatska bogatija za još jednu duboku jamu.
Nakon dva tjedna istraživanja u vrlo zahtjevnoj jami Nedam na po dubokim jamama svjetski poznatim Hajdučkim kukovima, speleolozi su noćas došli do dubine 740 m, čime je ova jama ušla među 10 najdubljih hrvatskih jama. Na relativno malom području Sj. Velebita sada imamo čak 9 jama dubljih od 500 m, a broj speleoloških objekata povećan je na preko 500. Speleološka ekspedicija koja sutra završava organizirana je pod vodstvom Marine Grandić i Speleološkog odsjeka PDS Velebit uz podršku NPSV, Europske speleološke federacije i KS HPS. Sudjelovalo je 69 speleologa iz Hrvatske, 8 europskih zemalja i SAD-a. U nizu značajnih jama izvedena su i znanstvena istraživanja te je na više lokacija izmjerereno spuštanje razine stalnog leda za najmanje pola metra (SO PDS Velebit / KS HPS).
POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA za dodjelu koncesijskog odobrenja za obavljanje aktivnosti povremenog prijevoza
06/08/2019

KLASA: UP/I 034-01/19-01/01

URBROJ: 2125/18-01-19-07

Krasno, 06.08.2019.

 

Na temelju članka 188. i 189. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18 i 14/19) Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ dana  06. kolovoza 2019. godine objavljuje

POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA

za dodjelu koncesijskog odobrenja za obavljanje aktivnosti povremenog prijevoza uz davanje informacija o obilježjima Nacionalnog parka Sjeverni Velebit

 

PREDMET KONCESIJSKOG ODOBRENJA: Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ u postupku je dodjele koncesijskog odobrenja za obavljanje aktivnosti povremenog prijevoza (taxi prijevoz kombi vozilima i minibusevima do maksimalno 20 sjedala) uz davanje informacija o obilježjima Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, na širem području Parka tj. prijevoza svim javnim prometnicama na kojima je dozvoljeno prometovanje, a povezuju lokalitete Babić Siča, Zavižan, Štirovača i Alan (prometovanje nije dozvoljeno prometnicama koje nisu javne namjene, odnosno prometnicama obilježenim znakom zabrane prometovanja).

RAZDOBLJE ZA DODJELU KONCESIJSKOG ODOBRENJA: od dana potpisivanja Ugovora o koncesijskom odobrenju do najkasnije 31. prosinca 2019. godine, ovisno o trajanju sezone posjećivanja.

BROJ KONCESIJSKIH ODOBRENJA: prihvatljive su sve ponude koje ispunjavaju kriterije iz točke 4. i točke 8.

 PONUDI ZA DODJELU KONCESIJSKOG ODOBRENJA PRILAŽE SE:

 

 1. Dokaz o upisu u sudski registar trgovačkog suda ili registar obrtnika Republike Hrvatske ili izvadak iz registra udruga Republike Hrvatske ne stariji od šest mjeseci računajući od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu koncesijskog odobrenja,
 2. Licencija za međunarodni prijevoz putnika autobusima kao javnu uslugu,
 3. Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financije, ne starija od 30 (trideset) dana,
 4. Za svu navedenu dokumentaciju moguće je priložiti jednako vrijedan dokument zemalja članica EU.
 •  VISINA NAKNADE za koncesijsko odobrenje iznosi: paušalno 300,00 kuna.
 •  ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 21. kolovoza 2019. godine.
 •  PONUDA ZA DODJELU KONCESIJSKOG ODOBRENJA DOSTAVLJA SE NA ADRESU: Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ , Krasno 96, 53274 Krasno s naznakom Ponuda za obavljanje aktivnosti povremenog prijevoza i prihvata posjetitelja – ne otvarati!
 • KRITERIJI ZA ODABIR PONUDA su sljedeći:

           dosadašnje iskustvo u obavljanju aktivnosti iz Poziva.

 • Povjerenstvo za pripremu i provedbu javnog prikupljanja ponuda će nakon otvaranja ponuda izvršiti pregled i ocjenu ponuda, te u roku od 8 dana izraditi zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda radi izrade prijedloga odluke o dodijeli koncesijskog odobrenja. Odluku o dodjeli koncesijskog odobrenja donosi Upravno vijeće Javne ustanove „Nacionalni park Sjeverni Velebit“, a na temelju iste davatelj koncesijskog odobrenja i ovlaštenik sklapaju Ugovor o koncesijskom odobrenju. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati. Otvaranje ponuda nije javno.
 • Odabrani ponuditelji biti će dužni do dana potpisivanja Ugovora o koncesijskom odobrenju Javnoj ustanovi dostaviti potvrdu o uplati paušalnog iznosa kao osiguranje jamstva za ostvarivanja zaštite prirode.
 • Osim gore navedenih uvjeta, svi detalji vezani uz što kvalitetnije obavljanje djelatnosti za koju se daje koncesijsko odobrenje definirati će se prilikom sklapanja Ugovora o koncesijskom odobrenju. 

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

 

Sukladno čl. 188., st. 1. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18 i 14/19) Javna ustanova koja upravlja zaštićenim područjem može dati koncesijsko odobrenje na vrijeme do pet godina pravnim osobama i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje obrta za gospodarsko korištenje prirodnih dobara ili obavljanje druge djelatnosti na zaštićenom području i st. 7. pravne i fizičke osobe iz stavka 1. moraju biti registrirane za obavljanje djelatnosti koja je predmet davanja koncesijskog odobrenja. Odluka o koncesijskom odobrenju donosi se na temelju javnog prikupljanja ponuda ili na zahtjev (čl. 189., st. 1. Zakona o zaštiti prirode). Na osnovi odluke o koncesijskom odobrenju davatelj koncesije i ovlaštenik sklapaju ugovor o koncesijskom odobrenju (čl. 191., st. 1. Zakona).

U slučaju šumskih radova na prometnicama iz točke 1. ovog Poziva, potrebno je prilagoditi se uvjetima, postavljenoj signalizaciji i obavijestima te će isto biti definirano i Ugovorom o koncesijskom odobrenju.

Obzirom da prijevoz na širem području Parka uvelike ovisi o vremenskim uvjetima u zimskim mjesecima, koncesijsko odobrenje daje se najkasnije do 31. prosinca 2019. U slučaju završetka službene sezone posjećivanja prije 31. prosinca 2019. godine, o čemu ravnatelj Ustanove donosi odluku, koncesijsko odobrenje prestaje danom donošenje iste, te će ovlaštenik koncesije biti o tome odmah obavješten.

Budući da postoji interes gospodarskih subjekata za obavljanje istih aktivnosti, Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ pristupa raspisivanju poziva temeljem zahtjev pravne i /ili fizičke osobe.

 

                                                                                              Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“

 

 

Tekst javnog poziva nalazi se u PDF-formatu

Obavijest o izboru kandidata za stručno osposobljavanje
06/08/2019

U javnom pozivu za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, za sljedeće radno mjesto stručni/a suradnik/ica – šumar/ica u Javnoj ustanovi „Nacionalni park Sjeverni Velebit”, po objavljenom javnom pozivu na web stranici Nacionalnog parka te posredovanjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, donijeta je Odluka o izboru kandidata:

Suzana Kevek Tomić

Radno vrijeme Kuće Velebita
03/08/2019

Poštovani,

radno vrijeme Kuće Velebita 05. kolovoza 2019., na Dan domovinske zahvalnosti, biti će od 08:00 do 18:00 sati. Dosadašnje radno vrijeme neće se mijenjati, Kuća Velebita otvorena je svaki dan od 08:00 do 18:00 sati.

Obavijest o javnom pozivu za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
26/07/2019

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA ZA RADNO MJESTO

STRUČNI/A SURADNIK/ICA – ŠUMAR/ICA – 1 polaznik/ica na određeno vrijeme

-         na razgovor se poziva:

S. K. T.

Razgovor će se održati u petak, 02. kolovoza 2019. godine, s početkom u 09.00 sati, u zgradi Ustanove u Krasnu, na adresi Krasno 96.

Molimo kandidata da nam do četvrtka, 01. kolovoza 2019. godine, do 14.00 sati, potvrdi svoj dolazak (telefonom ili e-mailom).

Novost za posjete Kući Velebita i Nacionalnom parku
19/07/2019

Poštovani posjetitelji, tijekom srpnja i kolovoza u organizaciji GDK Senj d.o.o. uvodi se linija koja će svaki utorak voziti na relaciji Senj – Babić Siča – Krasno. Prijevoz kreće utorkom u 08:15 iz Senja, te vozi do ulaza u Nacionalni park Babić Siča, te potom do Krasna. Povratak je u 15:00 iz Krasna, te 15:30 od Babić Siče isti dan.

Više informacija na 099 308 99 18.Tekst