Tekst

Istraživanja

Istraživanja prirodnih vrijednosti i kulturne baštine Nacionalnog parka jedna su od temeljnih aktivnosti Ustanove. Sustavna istraživanja započela su nakon osnivanja Ustanove, 2002. godine, a dosad je provedeno četrdesetak istraživačkih projekata, od kojih je većina dugoročne prirode.

Velik dio dosadašnjih i tekućih istraživanja odnosi se na inventarizaciju, odnosno popisivanje prirodnih vrijednosti (pojedinih biljnih, gljivljih i životinjskih skupina i staništa) i kulturne baštine Parka. Provode se i istraživanja usmjerena k razumijevanju funkcioniranja ekosustava, te se uspostavljaju se i programi praćenja stanja (monitoring).

Uloga Ustanove je poticanje, organiziranje i potpora znanstvenim i stručnim istraživanjima, kao i sudjelovanje u njihovoj provedbi. Istraživanja u Parku provode brojni suradnici - znanstvene i stručne institucije, pojedinci i strukovne udruge.

Istraživanja su i temelj za planiranje upravljačkih akcija u Parku – zoniranja, poduzimanje mjera zaštite i očuvanja, uspostavu monitoringa, upravljanje posjetiteljima, edukaciju i drugo.

U Upravi Parka mogu se dobiti podrobniji detalji o dosad provedenim istraživanjima. Molimo vas da svoje upite uputite na adresu naše stručne službe.

Popis najvažnijih dosadašnjih istraživanja

Geološka, geomorfološka i speleološka istraživanja

NAZIV ISTRAŽIVANJA GLAVNI ISTRAŽIVAČ / SURADNIČKA INSTITUCIJA
Sedimentološke i paleontološke značajke taložnih sekvencija NP Sjeverni Velebit dr. Velić, Hrvatski geološki institut, Zagreb
Istraživanje morenskih sedimentnih tijela u NP Sjeverni Velebit dr. Velić, Geolog d.o.o.
Istraživanje egzokrškog reljefa Parka dr. Perica, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
Hidrogeološka istraživanja područja Štirovače dr. Pavičić, Hrvatski geološki institut, Zagreb
Inventarizacija speleoloških objekata u NP Sjeverni Velebit Speleološki odsjek Planinarskog društva Sveučilišta "Velebit", Zagreb
Speleološka ekspedicija Slovačka jama 2002 Speleološki odsjek Planinarskog društva Sveučilišta "Velebit", Zagreb
Speleološka ekspedicija Crikvena 2003 PD Dubovac, Karlovac
Speleološka ekspedicija Velebita 2004 Speleološki odsjek Planinarskog društva Sveučilišta "Velebit", Zagreb
Speleološka ekspedicija Velebita 2005 Speleološki odsjek Planinarskog društva Sveučilišta "Velebit", Zagreb
Speleološka ekspedicija Lubuška jama 2006 Speleološki odsjek Planinarskog društva Sveučilišta "Velebit", Zagreb
Speleološka ekspedicija Velebita 2007 Speleološki odsjek Planinarskog društva Sveučilišta "Velebit", Zagreb
Speleološka ekspedicija Velebita 2008 Speleološki odsjek Planinarskog društva Sveučilišta "Velebit", Zagreb
Speleološka ekspedicija Lubuška jama 2009 Speleološki odsjek Planinarskog društva Sveučilišta "Velebit", Zagreb
Ekspedicija Lukina jama 2010 Speleološki odsjek Planinarskog društva Sveučilišta "Velebit", Zagreb
Rekognosciranje speleoloških objekata u zapadnom dijelu NP Sjeverni Velebit Speleološko društvo Lika, Gospić

Biološka i ekološka istraživanja i monitoring

NAZIV ISTRAŽIVANJA GLAVNI ISTRAŽIVAČ / SURADNIČKA INSTITUCIJA
Flora Premužićeve staze i područja Štirovače dr. Topić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
Inventarizacija leptira, sisavaca, pauka, gmazova i vodozemaca, vretenaca, šišmiša, ptica, podzemne faune preliminarna istraživanja, BIUS – Udruga studenata biologije, Zagreb
Faunistička istraživanja dr. Tvrtković, Hrvatski prirodoslovni muzej, ZAgreb
Inventarizacija gljiva dr. Tkalčec, dr. Mešić, Hrvatsko mikološko društvo, Zagreb; N. Matočec, I. Kušan, ASCOLab, Zagreb
Vaskularna flora, šišmiši, sisavci, ptice, biospeleološka istraživanja, danji leptiri projekt KEC – razne suradničke institucije
Fauna potkornjaka NP Sjeverni Velebit s naglaskom na smrekove potkornjake i prateće ksilofagne i saproksilične kornjaše dr. Hrašovec, Šumarski fakultet, Zagreb
Praćenje populacija potkornjaka dr. Hrašovec, Šumarski fakultet, Zagreb
Praćenje populacija vrtne strnadice Mikulić, BIOM, Udruga za biološka istraživanja, Zagreb
Pedološka istraživanja dr. Vrbek, Hrvatski šumarski institut Jastrebarsko
Monitoring oborinskih voda dr. Vrbek, Hrvatski šumarski institut Jastrebarsko
Monitoring kvalitete vode izvora i lokvi JU NP Sjeverni Velebit
Istraživanje tetrijeba gluhana (Tetrao urogallus) i lještarke (Tetrastes bonasia) dr. Krapinec, Šumarski fakultet, Zagreb
Istraživanje i praćenje vukova dr. Kusak, Veterinarski fakultet, Zagreb
Kartiranje travnjaka, utvrđivanje promjena travnjačkih površina i izrada karte pokrova zemljišta dr. Pernar, Šumarski fakultet, Zagreb
Floristička i vegetacijska istraživanja travnjaka dr. Alegro, Hrvatsko botaničko društvo, Zagreb
Uloga reduktivnih biotičkih čimbenika u razvoju gradacije potkornjaka dr. Hrašovec, Šumarski fakultet, Zagreb
Inventarizacija danjih i noćnih leptira travnjačkih staništa dr. Kučinić, I. Mihoci, Natura, Zagreb; BIOM - Udruga za biološka istraživanja, Zagreb
Praćenje populacija sova dr. Tutiš, Zavod za ornitologiju HAZU, Zagreb
Trajno praćenje stanja ekosustava smreke (Picea abies) dr. Vukelić, dr. Mikac, Šumarski fakultet, Zagreb
Praćenje stanja populacije surog orla (Aquila chrysaetos) i drugih ptica grabljivica K. Mikulić, BIOM - Udruga za biološka istraživanja, Zagreb
Inventarizacija saproksilične faune dr. Hrašovec, Šumarski fakultet, Zagreb
Inventarizacija pauka S. Kemfelja, BIOM - Udruga za biološka istraživanja, Zagreb
Inventarizacija faune trčaka travnjaka i kamenjara Sascha Koch, vanjski suradnik-istraživač
Uspostava monitoringa populacija djetlića dr. Ćiković, Zavod za ornitologiju HAZU, Zagreb

Istraživanja kulturne baštine

NAZIV ISTRAŽIVANJA GLAVNI ISTRAŽIVAČ / SURADNIČKA INSTITUCIJA
Inventarizacija kulturne baštine prof. Nekić, Gradski muzej Senj; dr. Olujić, Filozofski fakultet Zagreb
Tekst