Tekst

Propisi

Temelj za djelovanje Ustanove je Zakon o zaštiti prirode. Iz njega proizlaze svi važni akti na temelju kojih se upravlja prostorom Parka.

Zakon o zaštiti prirode definira nacionalni park kao:

"…prostrano, pretežno neizmijenjeno područje kopna i/ili mora iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti, obuhvaća jedan ili više sačuvanih ili neznatno izmijenjenih ekoloških sustava, a prvenstveno je namijenjen očuvanju izvornih prirodnih vrijednosti. Nacionalni park ima znanstvenu, kulturnu, odgojno-obrazovnu i rekreativnu namjenu. U nacionalnom parku su dopuštene radnje i djelatnosti kojima se ne ugrožava izvornost prirode. U nacionalnom parku je zabranjena gospodarska uporaba prirodnih dobara".

 

Dokumenti Javne ustanove Nacionalni park Sjeverni Velebit:

 • Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Sjeverni Velebit za 2021. godinu (PDF 453 kb) (XLSX 123 kb)
 • Financijski izvještaj za 2020. godinu (RAR 4,7 MB)
 • Financijski plan 2021. (PDF 332 kb)
 • Obrazloženje financijskog plana (PDF 332 kb)
 • Obrazac za sudjelovanje u izradi financijskog plana proračunskog korisnika za razdoblje 2021. - 2023. (DOCX 14 kb)
 • Financijski plan 2020. II. izmjena (PDF 87 kb)
 • Godišnje izvješće o provedbi programa 2019. (PDF 365 kb)
 • Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Sjeverni Velebit za 2020. godinu (PDF 443 kb)
 • Financijski plan 2020. I. izmjena (PDF 333 kb)
 • Financijski plan 2020. (PDF 564 kb)
 • Program zaštite divljači za Nacionalni park Sjeverni Velebit (PDF 11,7 MBb)
 • Izvršenje financijskog plana za 2019. godinu (PDF 117 kb)
 • Financijski izvještaj za 2019. godinu (PDF 620 kb)
 • Financijski plan 2019. II. izmjena (PDF 17 kb)
 • Financijski plan 2019. I. izmjena (PDF 466 kb)
 • Obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna (DOCX 13 kb)
 • Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Sjeverni Velebit za 2019. godinu (PDF 1,1 MB)
 • Financijski plan 2019. (PDF 408 kb)
 • Godišnje izvješće o provedbi programa 2018. (PDF 508 kb)
 • Izvršenje financijskog plana za 2018. godinu (PDF 438 kb)
 • Financijski izvještaj za 2018. godinu (PDF 4 MB)
 • Financijski plan 2018. I. izmjena (PDF 429 kb)
 • Financijski izvještaji za 2017. godinu (PDF 1,2 MB)
 • Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Sjeverni Velebit za 2018. godinu (PDF 1,5 MB)
 • Odluka o usvajanju Financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Sjeverni Velebit" za 2018. godinu (PDF 300 KB)
 • Odluka o donošenju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Sjeverni Velebit za 2018. godinu (PDF 250 KB)
 • Odluka o prihvaćanju izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove "Nacionalni park Sjeverni Velebit" za 2017. godinu (PDF 220 KB)
 • NPSV Rebalans 2 za 2017. godinu (PDF 120 KB)
 • NPSV Proračun 2018-2020 (PDF 72 KB)
 • NPSV Proračun 2018-2020 rashodi (PDF 200 KB)
 • Prostorni plan Nacionalnog parka Sjeverni Velebit (NN 35/12 )
 • Plan upravljanja Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit (PDF 6,5 MB)
 • Statut Ustanove (PDF 5,3 MB)
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove (PDF 424 kb)
 • Pravilnik o radu (PDF 2,2 MB)
 • Procedura o načinu i postupku zapošljavanja JUNPSV (PDF 264 KB)
 • Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva 2019. (PDF 1,6 MB)
 • Poslovnik o radu Upravnog vijeća (PDF 3,2 MB)
 • Promotivna strategija Nacionalnog parka Sjeverni Velebit (PDF 10,1 MB)

Opći propisi:

 
 • Strategija zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti (NN 143/08 )
 • Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13 )
 • Zakon o proglašenju Nacionalnog parka Sjeverni Velebit (NN 58/99 )
 • Uredba o osnivanju Javne ustanove Nacionalni park Sjeverni Velebit (NN 96/99 )
 • Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 99/09 )
 • Pravilnik o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova (NN 7/06 , NN 119/09 )
 • Uredba o ekološkoj mreži (NN 124/2013 )

Ostale propise iz područja zaštite prirode moguće je naći na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Državnog zavoda za zaštitu prirode .

Tekst