Tekst

Izjava o pristupačnosti

Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Javne ustanove Nacionalni park Sjeverni Velebit koje se nalazi na adresi http://np-sjeverni-velebit.hr.

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište http://np-sjeverni-velebit.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

a) neusklađenosti sa Zakonom

 • Pojedine slike na stranici ne sadrže <alt> atribut ili sadrže prazan <alt> atribut.
 • Pojedine slike na stranici ne sadrže kratak tekstualni opis sadržaja i funkcije slike.
 • Pojedine slike na stranici sastoje se od isključivo tekstualnog sadržaja.
 • Nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi.
 • Na stranici se nalaze unutarnje i vanjske poveznice koje vode na nepostojeći sadržaj.
 • Pojedini dokumenti (.pdf, .xls, .doc …) nisu u potpunosti prilagođeni čitaču ekrana.
 • Pojedini PDF dokumenti nisu vidljivi čitaču ekrana iz razloga što su objavljeni u slikovnom obliku koji čitač ekrana ne može pročitati.
 • Kontrast na pojedinim dijelovima stranice nije zadovoljavajući (sekcija s novostima na naslovnici, ).
 • Većina ikona na stranici nije zadovoljavajuće veličine.
 • Poveznice u obliku gumba nisu zadovoljavajuće veličine.
 • Gumbi za slanje ispunjenog obrasca na stranici nisu zadovoljavajuće veličine.
 • Inicijalna veličina fonta u tekstu na stranici je premala.
 • Inicijalna veličina fonta u obrascima i potvrdnim okvirima (checkbox) je premala.
 • Poruke o pogrešno ispunjenom polju poslanog obrasca nisu zadovoljavajuće veličine.

b) sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

 • Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na uredske datoteke objavljene prije 23. rujna 2018. čiji sadržaj nije potreban za postupke u tijeku koje tijelo javnog sektora obavlja u okviru svog djelokruga.
 • Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audiozapisa, videozapisa, audio i videozapisa, audio i/ili videozapisa kombiniranih s interakcijom, objavljene prije 23. rujna 2020.
 • Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na sadržaje trećih strana koje tijelo javnog sektora ne financira niti razvija.
 • Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na reprodukcije predmeta iz zbirki baštine u privatnom ili javnom vlasništvu, od povijesnog, umjetničkog, arheološkog, estetskog, znanstvenog ili tehničkog značaja, a dio su zbirki koje se čuvaju u ustanovama kulture, ako ne mogu biti u potpunosti pristupačni zbog neusklađenosti zahtjeva pristupačnosti s očuvanjem dotičnog predmeta ili vjerodostojnošću reprodukcije.
 • Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na sadržaje mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje koji su kvalificirani kao arhiva. Kao arhiva u smislu ovoga Zakona smatraju se sadržaji koji nisu potrebni za postupke u tijeku niti se ažuriraju niti uređuju nakon 23. rujna 2019.

Tehnička ograničenja

Tehnička ograničenja trenutne arhitekture sustava onemogućavaju postizanje potpune usklađenosti mrežnog sjedišta Javne ustanove Nacionalni park Sjeverni Velebit sa Zakonom o pristupačnosti, što se očituje u otežanom kretanju osoba s invaliditetom mrežnim sjedištem zbog kompleksnosti stranica i podstranica, u ograničenom broju mogućih načina pretraživanja i složenim postupcima pri unosu materijala.

Podizanje razine pristupačnosti

S obzirom da postojeći sustav nije moguće nadograditi u mjeri kojom bi navedeni nedostaci bili ispravljeni Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit je pristupila izradi novog mrežnog sjedišta http://np-sjeverni-velebit.hr/ a sve u skladu s preporukama za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i s ciljem postizanja potpune usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 15. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Javne ustanove Nacionalni park Sjeverni Velebit.

Izjava je zadnji put preispitana 16. rujna 2020. Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Javnu ustanovu Nacionalni park Sjeverni Velebit.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Javne ustanove Nacionalni park Sjeverni Velebit korisnici mogu uputiti putem:

Javna ustanova Nacionalni park "Sjeverni Velebit"
Krasno 96
53 274 Krasno
tel: 053 665 380
fax: 053 665 390
e-mail: npsv@np-sjeverni-velebit.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Tekst